Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 roku, o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Hrubieszów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Wybór protokolanta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie regulaminu obrad. - pdfotwórz

6. Rozpatrzenie Raport z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania na lata 2016-2023 w 2022 roku. - pdfotwórz

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 roku. - pdfotwórz

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok. - pdfotwórz

9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2022 rok.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2022 rok.

12. Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia. - pdfotwórz projek uchwały - pdfotwórz

13. Dokonanie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia:

a) odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady,

b) odwołanie z funkcji członka Rady,

c) wybór komisji wyborczej i skrutacyjnej,

d) wybór wiceprzewodniczącego Rady,

e) wybór pozostałych członków Rady,

14. Sprawy wniesione.

15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Materiały związane z proponowanym porządkiem posiedzenia ( pkt: 5-8 i 12), zamieszczone zostaną na stronie http://www.lgdhrubieszow.pl/ do dnia 27 maja 2023 roku.