O LGD i LSR

O LGD

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro„ Lokalna Grupa Działania powstało w roku 2006. Wszystko zaczęło się od przystąpienia do Pilotażowego Programu Leader +.

Początkowo skupiało jako partnerstwo tylko dwie gminy Hrubieszów i Mircze, jednak w roku 2008 obszar działania rozszerzył się, a obecnie obejmuje 6 gmin wiejskich powiatu hrubieszowskiego i miasto Hrubieszów. W maju 2009 roku podpisało umowę na wdrażanie LSR w latach 2009-2015. Ten okres programowania był bardzo pracowitym, ale i przynoszącym wymierne efekty.  Zrealizowanych zostało bowiem 167 operacji na łączną kwotę ponad 9 mln zł, w ramach  czterech  działań: Małe projekty - 99, Odnowa i rozwój wsi - 51, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 11 oraz Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw - 5. W okresie tym zdobyto wiele doświadczeń we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co w znacznym stopniu przełożyło się na opracowanie obecnej LSR. W roku 2015 Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania złożyło wniosek do konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku, którego LGD została wybrana do realizacji LSR w latach 2016 -2023.

Złożenie wniosku poprzedzone było ciężką pracą wielu osób. W proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju oprócz członków zarządu i pracowników biura zaangażowano społeczność lokalną przez organizację bezpośrednich spotkań i badań ankietowych, dzięki czemu LSR ma charakter partycypacyjny. W oparciu o pozyskaną wiedzę i sugestie lokalnych mieszkańców opracowywano poszczególne rozdziały lokalnej strategii rozwoju. Element współpracy między lokalną społecznością a LGD był bardzo ważny dla jak najpełniejszego wykorzystania lokalnego potencjału poprzez odpowiednie określenie celów i wskaźników.  Tak przygotowany dokument jest odzwierciedleniem lokalnych potrzeb i najlepiej określa kierunki interwencji wymagające wsparcia.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania (LGD) jest organizacją zrzeszającą trzy sektory: społeczny, gospodarczy, samorządowy, czyli działa jako partnerstwo trójsektorowo w którego skład wchodzą osoby reprezentujące władzę publiczną, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańcy, co wyróżnia  LGD od innych stowarzyszeń. Jak w każdym innym stowarzyszeniu władzę nad pracą LGD sprawuje Zarząd LGD, Walne zebranie członków oraz Komisja rewizyjna. Ponadto w LGD funkcjonuje dodatkowy organ zwany Radą LGD, do kompetencji której należy ocena i wybór wniosków o udzielenie wsparcia które wpłyną do LGD w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków.

O LSR

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem na którym opiera się cała praca lokalnej grupy działania (LGD).  Jest to dokument jednofunduszowy co oznacza, że podstawowym źródłem jej  finansowania są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach zadania LEADER.  Opracowana została przy współpracy ze społecznością lokalną, a opisane w niej założenia realizowane będą w latach 2016-2023. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana została dla obszaru 7 gmin z terenu powiatu hrubieszowskiego który łącznie w roku 2015 zamieszkiwało 61 663 osoby.

Wdrażanie LSR odbywa się głownie poprzez ogłaszanie naborów wniosków  oraz działania związane z pracą biura LGD. W strategii zostały ściśle określone cele i przedsięwzięcia w oparciu o które ogłasza się nabory wniosków.

Początkowy budżet LSR na lata 2016-2023 wynosił 7,6 mln zł. W trakcje realizacji Strategii LGD korzystało jednak z pojawiających się możliwości ubiegania się o dodatkowe środki prowadzące do zwiększania budżetu LSR.

W 2019 roku dzięki osiągnięciu wysokiego poziomu zaangażowanych środków w stosunku do  minimalnego poziom określonego  przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kwota pomocy na realizację operacji objętych  zawartymi umowami osiągnęła poziom 75,39% środków  budżetu na wdrażanie LSR), LGD miała możliwość ubiegania się o dodatkowe 10% budżetu LSR tj. 760 tys. zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostały na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. Z końcem 2020 roku  zwiększono również kwotę wsparcia o jaką LGD ubiegać się mogło na realizację projektów współpracy, co pozwoliło na zasilenie budżetu LSR o kolejne 140 tys. zł.

Dzięki natomiast przeliczeniu budżetu LSR z waluty PLN na EURO powstała możliwość kolejnego zwiększenia budżetu LSR wykorzystując powstałe w wyniku wdrażania LSR różnice kursowe. W wyniku przeprowadzonych działań związanych z aktualizacją LSR, w połowie roku 2021 do budżetu LSR trafiło ponad 288 tys. euro, pochodzących z oszczędności wynikających z przewalutowania.

W czerwcu 2021 roku w związku ze zmianami w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 i wydłużeniem okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, LGD ubiegała się o dodatkowe wsparcie w wysokości 526 tys. euro, które  przeznaczone zostało w 35% na działania związane z podjęciem działalności gospodarczej, pozostałe środki na rozwój przedsiębiorczości i infrastrukturę społeczną. Ponadto LGD otrzymała dodatkowe środki na aktywizacje i funkcjonowanie lokalnej grup działania w wysokości 63 tys. euro.

Obecny budżet na realizację LSR wynosi 2,616 mln euro co stanowi ponad 10 mln złotych.

Przeznaczony jest na działania związane z wspieraniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR, rozwoju infrastruktury społecznej i zachowania dziedzictwa lokalnego (działanie 19.2.). Wnioskować o pomoc finansową ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju mogą osoby prawne, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza. Ponadto w LSR zaplanowane zostały również środki na koszty bieżące, aktywizację (działanie 19.4.) oraz projekt współpracy (działanie 19.3).

Działalność LGD to szereg ściśle ze sobą powiązanych działań zaplanowanych i szczegółowo opisanych w LSR w latach 2016-2023. LGD opracowało plan komunikacji ze społecznością lokalną w którym szczegółowo określiła  zasady informowania o swoich działaniach związanych z funkcjonowaniem i wdrażaniem LSR.

Lokalna Strategia rozwoju opracowana została tak aby w jak najlepszy sposób realizować jej założenia. Wszystkie uwzględnione tam działania i metody są ze sobą spójne i szczegółowo przeanalizowane co z pewnością przełoży się na jak najpełniejszy proces wdrażania, a w konsekwencji do osiągnięcia wszystkich założonych w niej wskaźników.