Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawcą może być podmiot który:

 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej oraz nie została mu dotychczas przyznana pomoc w tym zakresie.

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości określonej w LSR: 

 • 100 tys. złotych,
 • kwota dofinansowania stanowi 100% kosztów kwalifikowanych operacji
 • pomoc wypłacana jest w dwóch transzach:

  I. 80% kwoty dofinansowania wypłacanej w formie zaliczki,

  II. 20% kwoty dofinansowania wypłacanej po realizacji projektu- wypłacana jest jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określone w biznesplanie.

Wnioskodawca zobowiązany jest do:

 • podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej oraz jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 • utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc przyznawana jest jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 • podmiotowi został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, (Powiat Hrubieszowski razem z Miastem Hrubieszów z wyłączeniem Gminy Horodło),
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres\ podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • podmiot ten wykaże, że:
  - posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  - posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  - posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 100 tys. złotych;
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
 • została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Kosztami które można ponieść w ramach realizacji projektu są:

 • ogólne tj. koszty związane z przygotowaniem operacji np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej itp. uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych niż wcześniej wymienione, w tym materiałów,
 • podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

Wszystkie koszty muszą być racjonalne, uzasadnione i zgodne z zakresem operacji przyczyniające się do osiągnięcia zakładanych celów i wskaźników.

 

pdfKryteria wyboru operacji - Podejmownie działaności gospodarczej