Infrastruktura społeczna

Wnioskodawcą może być:

 • osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości:

 • pomoc wypłacana jest w formie refundacji kosztów.

Dla JST:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji,
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Dla pozostałych podmiotów:

 • do 100% kosztów kwalifikowanych operacji,
 • całkowita wartość operacji wynosi od 5 tyś. do 50 tyś. złotych.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi który:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 • nadany został numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, (Powiat Hrubieszowski razem z Miastem Hrubieszów z wyłączeniem Gminy Horodło), 
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada
 • udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych

Kosztami które można ponieść w ramach realizacji projektu są:

 • ogólne tj. koszty związane z przygotowaniem operacji np. koszty przygotowania
 • dokumentacji technicznej itp. uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych niż wcześniej wymienione, w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

Wszystkie koszty muszą być racjonalne, uzasadnione i zgodne z zakresem operacji przyczyniające się do osiągnięcia zakładanych celów i wskaźników.

pdfKryteria wyboru operacji - Infrastruktura społeczna