Og艂oszenie o naborze wniosk贸w o powierzenie grantu Nr II/2018/G

dla projekt贸w z zakresu Infrastruktury spo艂ecznej

Stowarzyszenie Hrubieszowskie 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania

informuje o mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosk贸w o przyznanie pomocy w ramach poddzia艂ania 19.2 鈥濿sparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020.

1/ Termin sk艂adania wniosk贸w:

od 21.06.2018 do 04.07.2018r. do godz. 15.00

2/ Miejsce i tryb sk艂adania wniosk贸w:

Wnioski o powierzenie grantu nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika albo osob臋 upowa偶nion膮, bezpo艣rednio w Biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania mieszcz膮cym si臋 w Hrubieszowie przy ul.3-go maja 10. Biuro czynne od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek wraz z za艂膮cznikami sk艂ada si臋 w formie:

 • dw贸ch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z za艂膮cznikami,
 • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej

Termin sk艂adania wniosk贸w up艂ywa w dniu 4 lipca 2018 o godz.15.00. O terminie z艂o偶enia wniosku decyduje data wp艂ywu do Biura LGD 鈥濴epsze Jutro鈥.

3/ Obowi膮zuj膮ce warunki otrzymania wsparcia:

 • o pomoc ubiega膰 mo偶e si臋 osoba prawna z wy艂膮czeniem wojew贸dztwa, je偶eli siedziba tej osoby lub jej oddzia艂u znajduje si臋 na obszarze obj臋tym LSR

4/ Forma, wysoko艣膰 i intensywno艣膰 wsparcia:

 • pomoc ma form臋 refundacji poniesionych koszt贸w kwalifikowanych
 • wysoko艣膰 pomocy wynosi nie mniej ni偶 5 tys. z艂 i nie wi臋cej ni偶 50 tys. z艂

  Dla JST:
 • 63,63% koszt贸w kwalifikowanych operacji

  Dla pozosta艂ych podmiot贸w:
 • intensywno艣膰 pomocy wynosi do 100% poniesionych koszt贸w kwalifikowanych

5/ Limit dost臋pnych 艣rodk贸w

Limit dost臋pnych 艣rodk贸w w ramach naboru wynosi聽 129 790,75 z艂

6/ Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa og贸lnodost臋pnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej (zgodnie z 搂2 ust. 1 pkt 6 Rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze艣nia 2015 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia艂ania 鈥濿sparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz. U. z 2017, poz. 772) Zakres ten realizuje Lokaln膮 Strategi臋 Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego聽 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania, w szczeg贸lno艣ci:

聽聽聽 CEL OG脫LNY 2: Integracja mieszka艅c贸w i rozw贸j zasob贸w w艂asnych
聽聽聽 Cel szczeg贸艂owy 2.1:Poprawa dost臋pno艣ci do wysokiej jako艣ci us艂ug i infrastruktury spo艂ecznej
聽聽聽 Przedsi臋wzi臋cie 2.1.1: Infrastruktura spo艂eczna

7/ Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania

 • Rozw贸j og贸lnodost臋pnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej

8/ Czas realizacji zadania

 • nie d艂u偶szy ni偶 12 miesi臋cy od dnia podpisania umowy

9/ Warunki udzielenia wsparcia

 • z艂o偶enie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w og艂oszeniu o naborze
 • zgodno艣膰 operacji z zakresem tematycznym wskazanym w og艂oszeniu o naborze
 • zgodno艣膰 operacji z Lokaln膮 Strategi膮 Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania
 • zgodno艣膰 operacji z kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punkt贸w

10/ Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punkt贸w, kt贸rej uzyskanie jest niezb臋dne do pozytywnej oceny wniosku znajduj膮 si臋 pod adresem: Kryteria- pobierz.pdf

Minimalna wymagana liczba punkt贸w聽 w ramach oceny wed艂ug kryteri贸w wyboru wynosi 5 pkt.

Operacje, kt贸re nie uzyska艂y minimalnej liczby punkt贸w, nie mog膮 by膰 wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub wi臋cej operacji takiej samej liczby punkt贸w wed艂ug kryteri贸w wyboru o miejscu na li艣cie operacji decyduje wcze艣niejsza data i godzina z艂o偶enia wniosku w Biurze LGD.

11/ Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi za艂膮cznikami
 • Dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nianie lokalnych kryteri贸w wyboru oraz warunk贸w udzielenia wsparcia

12/ Informacja o miejscu zamieszczenia dokument贸w

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem za艂膮cznik贸w i instrukcj膮 wype艂niania, formularz umowy, formularz wniosku o p艂atno艣膰 ostateczn膮 wraz ze sprawozdaniem z realizacji operacji udost臋pniono w zak艂adce:聽 Dofinansowania/Granty/Formularze wniosk贸w- otw贸rz

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego聽 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania LSR wraz z za艂膮cznikami聽 i Procedury oceny
i wyboru operacji udost臋pniono w zak艂adce: o LGD/ Dokumenty LGD- otw贸rz


Planowane do osi膮gni臋cia wska藕niki udost臋pniono pod adresem:聽 Cele i wska藕niki- pobierz.pdf

Ods艂on artyku艂贸w:
94877Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Europa Inwestuj膮ca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie. Brak zmiany ustawie艅 oznacza zgod臋 na ich u偶ywanie. Dowiedz si臋 wi臋cej